เกี่ยวกับ อนุรักษ์ป่าไม้ หัวข้อ เหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่น

อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าผืนป่าคือทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของผืนแผ่นดิน เพราะผืนป่าคตือแหล่งแห่งอาหารและเป็นความจำเป็นที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับดินแดนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพรรณพืช แต่ในปัจจุบันมีการตัดไม้ทำลายป่าจนผืนป่าเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น ทว่าน่าชื่นใจที่มีพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีดครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าขึ้นหลายแห่ง เช่นเดียวกับที่มีการจัดการโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นในจังหวัดตากขึ้น

 

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื้นเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื้น เป็นโครงการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อจุดประสงค์การอนุรักษ์ให้ผืนป่าดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติแหล่งพันธุ์พืชที่เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญซึ่งจะไหลไปสู่เขื่อนภูมิพลด้วย อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวบ้านที่ทำกินและอาศัยอยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าและพันธุ์สัตว์แม่ตื่นด้วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีจิตสำนึกรักและดูแลรักษาผืนป่าที่ตนอยู่อาศัย

 

ความเป็นมาและเหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นขึ้นก็เกิดขึ้นจาก ได้มีการได้มีการบินสำรวจป่าโดยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เกิดพบเห็นว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าขึ้น ในบริเวณติดกันกับเขตอนุรักษ์ป่าบ้านแม่ตื่นและบ้านพะละดอ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงสั่งให้ผู้ตรวจการกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คือ นายโกวิท ปัญญาตรง มาตรวจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทางผู้ได้รับมอบหมายคือนายโกวิท ปัญญาตรงจึงได้ขออนุญาติทำหนังสือขึ้นกราบทูลและขอพระราชทานโครงการนี้ผ่านทางเลขานุการในพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ได้มีหนังสือพระราชทานตอบกลับมาว่าได้ทรงพระกรุณารับโครงการนี้ไว้ในพระราชดำริในที่สุด ซึ่งทำให้โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นนี้เข้าอยู่ในโครงการพระราชดำริโดยสมบูรณ์นับแต่นั้น ถือได้ว่าเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและมีผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจตลิดระยะเวลากว่า 6 ปีนับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการนี้มา และเกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพป่าในบริเวณนี้ทั้งหมดไปในทางที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาและได้รักษาสิ่งที่มีคุณค่าแห่งผืนแผ่นดินไทยของเราเอาไว้