No Image

กิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝาย 2560

February 15, 2017 admin 0

แนวคิดจัดกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มอาสาบ้านดินไทยของเราได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์ป่าขึ้น ที่เขาใหญ่ จึงได้แวะเข้าไปเยี่ยม อาสาเก่า ที่เคยออกกิจกรรมกันบ่อยๆ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี แล้วจึงได้ทราบว่า สถานที่แห่งนี้ ขาดแคลนธรรมชาติมาก ทั้งน้ำ และต้นไม้ จึงเป็นต้นของแนวคิดการสร้างฝายขึ้นมา สิ่งที่จะได้รับหลังกิจกรรม 1. ช่วยดูแลธรรมชาติ ฟื้นฟูโลกของเรา 2. เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า 3. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายน้ำ 4. ได้มิตรภาพ  

No Image

กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะตามรอยพ่อ

February 15, 2017 admin 0

โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 20.30 น สถานที่จัด ชุมชนตลาดน้ำท่าค่าของจังหวัด สมุทรสงคราม วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน ความตั้งใจของการสร้างกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ดั้งเดิม ของชาวลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา เพื่อความสมบูรณ์ให้ในระบบนิเวศกลับมาปกติ ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นๆอุดมสมบูรณ์