กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะตามรอยพ่อ

โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 20.30 น

สถานที่จัด ชุมชนตลาดน้ำท่าค่าของจังหวัด สมุทรสงคราม วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน

ความตั้งใจของการสร้างกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ดั้งเดิม ของชาวลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา เพื่อความสมบูรณ์ให้ในระบบนิเวศกลับมาปกติ ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นๆอุดมสมบูรณ์