mangrove forestpic

ปลูกป่าชายเลน วิธีฟื้นฟูป่าธรรมชาติอย่างแท้จริง

January 26, 2020 admin 0

สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปริมาณป่าไม้ในประเทศไทยมีอัตราการลดลงค่อนข้างเร็ว จากที่เคยมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าเราจะมีทรัพยากรป่าไม้ใช้ไปอีกหลายสิบปีโดยไม่ต้องปลูกเพิ่ม มาถึงตอนนี้ก็รู้แล้วว่าการคาดเดาผิดจากความจริงไปมาก หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาความแห้งแล้ง และต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาตินับไม่ถ้วน ไม่ว่าฤดูกาลไหนก็มีโอกาสที่จะเกิดภัยธรรมชาติได้ทั้งสิ้น ซึ่งพวกเราก็รู้ดีว่าต้นเหตุมาจากการที่ป่าไม้หายไป จุดที่เคยเป็นต้นน้ำก็ไม่มี แนวป่าที่เคยเอาไว้ชะลอน้ำหลากก็ลดน้อยลง ท้ายที่สุดพวกเราก็ต้องรับผลกระทบเหล่านี้ร่วมกันไม่มากก็น้อย ไอเดียในการฟื้นฟูป่าจึงเกิดขึ้นมีการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา มีหลากหลายหน่วยงานที่ใช้หลากหลายวิธีการมาพลิกผืนป่า หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นที่น่าสนใจก็คือ การปลูกป่าชายเลน ทำไมป่าชายเลนจึงสำคัญสำหรับระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบประเภทหนึ่ง ที่นี่มีระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง สัตว์น้ำหลายชนิดได้พึ่งพิงอาศัย ต้องใช้ป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์มี พืชผัก สมุนไพร หายากหลายชนิดเติบโตได้ดีในดินแห่งนี้ด้วย ดังนั้นป่าชายเลนจึงเป็นเสมือนแหล่งพลังงานของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม […]